วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน

Journal of Isan Arts and Culture

โดย

กองบรรณาธิการ“วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน”
(เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วัตถุประสงค์

             วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างที่สามารถสืบค้นและการค้นคว้าได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

เป้าหมายและขอบเขตของวารสาร

             วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสานมีเป้าหมายที่จะเป็นพื้นที่ในการนเสนอผลงานทางวิชาการและ วิจัยที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ที่สามารถสืบค้นคว้าได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมทานุบำรุงและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ลต่อการสร้างความภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยวารสารเปิดรับผลงานทางวิชาการภาษาไทยประเภทบทความวิชาการบทความวิจัย บทปริทัศน์หนังสือ และกรณีศึกษา เป็นต้น ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์แ มนุษยศาสตร์ ที่เน้นด้านศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวคือ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม สถาปัตย อาณาบริเวณศึกษา ชาติพันธุ์นาฏศิลป์ดนตรี ภาษา วรรณคดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562   ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายดังนี้

 1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายที่หนึ่ง
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย นางสาวคุณัญญาฐ์ คงนาวัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฝ่ายที่สอง
 3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ดร.ธนพล ตีรชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝ่ายที่สาม
 4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย นางพิราภรณ์ พันธุ์มณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฝ่ายที่สี่
 5. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายที่ห้า
 6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝ่ายที่หก
 7. กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฝ่ายที่เจ็ด
 8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฝ่ายที่แปด
 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย นางสาวรัชดา ธนูศิลป์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฝ่ายที่เก้า
 10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย ดร.พรภัทรา จำเริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฝ่ายที่สิบ
 11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ฝ่ายที่สิบเอ็ด         

          ด้วยเจตนาพ้องต้องกันในความร่วมมือในการดำเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานทางศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้ขึ้น  เพื่อแสดงถึงความเข้าใจระหว่างกัน

ในการติดต่อประสานความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันใน ด้านวิชาการ วิจัย และการจัดทำ
“วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน” เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ