รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสาร

 

(1.) ตัวบทความ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

1.1 พิมพ์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกัน จัดการแสดงผลรูปแบบขนาด A4 (มุมมองหน้าเดียว) แบบ 1 คอลัมน์ จำนวนประมาณ 26 บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ใช้รูปแบบอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็น TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์ ทั้งบทความ หากมีการใช้อักษรพิเศษ ให้ส่งแบบอักษร (Font) นั้นมาพร้อมกันด้วย และใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าด้านบนขวายกเว้นหน้าแรก

1.2 ตัวเลขให้ใช้รูปแบบเลขอารบิค สำหรับพิมพ์บทความ เว้นแต่การใช้เลขไทยจากการอ้างอิงตามเอกสารชั้นต้น

1.3 ตั้งค่าหน้ากระดาษในส่วนของระยะขอบกระดาษ โดยให้ระยะขอบบน ขนาด 1.5 นิ้ว และระยะขอบล่าง, ซ้าย, ขวา ขนาด 1 นิ้ว

1.4 จำนวนหน้าทั้งหมดตั้งแต่เนื้อหารวมบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรณานุกรม และภาพประกอบ ต้องไม่เกิน 15 หน้า

1.5 บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) อย่างละ 1 ย่อหน้า โดยภาษาไทยมีความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 และภาษาอังกฤษมีความยาวประมาณ 250 คำ พร้อมคำสำคัญต่อท้าย (Keywords, Tags) จำนวนไม่เกิน 5 คำ

1.6 ไฟล์ บทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไฟล์ .doc และ .pdf)

1.7 ในส่วนบทนำ ใส่ชื่อ – นามสกุล ของผู้เขียนบทความ หรือผู้เขียนร่วม หากมีตำแหน่งทางวิชาการให้ใส่ในเชิงอรรถท้ายหน้า

(2.) รูปแบบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาให้ใช้ระบบนาม-ปี คือ การแทรก “อ้างอิง” อยู่ในเนื้อหาของบทความ วิธีการคือ ให้พิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค และเลขหน้าที่อ้างอิง ภายในเครื่องหมายวงเล็บ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม (ฉบับเต็ม) ได้ที่ www.damrong-journal.su.ac.th/reference_formatDamrong.pdf

3. รูปภาพประกอบ หรือตาราง

ภาพหรือตารางประกอบให้สร้างแยกจากบทความ ในกรณีที่บทความมีภาพประกอบ ให้ผู้เขียนแยกไฟล์ .doc ของภาพประกอบพร้อมคำบรรยายออกมาอยู่ส่วนท้ายของบทความหลังบรรณานุกรม (ไม่แทรกภาพประกอบในเนื้อหาบทความต้นฉบับ) โดยภาพประกอบจะต้องระบุหมายเลขของภาพ และคำบรรยายซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหมายเลขที่ตรงกับเนื้อหาในบทความ ส่วนตัวไฟล์ภาพประกอบ (เช่น .JPEG) ให้ตั้งชื่อเป็นหมายเลขตรงกันกับหมายเลขคำบรรยายภาพ (เช่น 01,02,03…..) แยกใส่ใน Folder ของภาพประกอบออกมาต่างหาก (ไฟล์ .JPEG / Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi/inch หรือ ไม่ต่ำกว่า 1 MB ต่อภาพ รวมทั้งระบุที่มาของภาพหากมิใช่ภาพที่ผู้เขียนถ่าย หรือจัดทำด้วยตนเอง)