เกณฑ์การส่งบทความแบบเอกสาร

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

1. แบบฟอร์มส่งบทความ

 

2. วัตถุประสงค์ และ ข้อแนะนำการจัดทำต้นฉบับบทความ

 

หลักเกณฑ์ในการส่งบทความของวารสารวิชาการ

  1. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน สิ่งพิมพ์อื่นใดหรืออยู่ระหว่างการเสนอขอตีพิมพ์จากวารสารอื่นๆ
  2. เนื้อหาในบทความต้องไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือไม่ตัดทอนจากบทความอื่นโดยเด็ดขาด(การ ละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่ง)
  3. บทความต้องมีคุณค่าทางวิชาการ และส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยในด้านศิลปะและวัฒน โดยท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื้อหาบทความต้องมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง และมีการอ้างอิง/บรรณานุกรมที่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบการส่งบทความวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน
  4. หากบทความที่เสนอมีความประสงค์เพื่อใช้ส าหรับส าเร็จการศึกษาแจ้งชื่ออาผู้แต่งจารย์ที่ะต้อง ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมด้วย
  5. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสานจะพิจารณาเฉพาะ บทความที่ได้รับการประเมินให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ประเมินบทความซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เท่านั้น
  6. กรณีมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินบทความ ผู้แต่งต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ ประเมินบทความ

รูปแบบการอ้างอิง

           การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ตามรูปแบบAPAStyle(American Psychological Association)

 

หัวข้อบทความ

  1. สำหรับการอ้างอิงเอกสารต้องมีรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ
  2. พิมพ์บทความด้วยกระดาษขนาด A4 โดยทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นบทวิจารณ์หนังสือ) ตามจำนวนดังนี้

2.1.

บทความทางวิชาการ(Academic article)

ไม่เกิน15 หน้าต่อบทความ

2.2.

บทความวิจัย(Research article)

ไม่เกิน15 หน้าต่อบทความ

2.3.

บทความปริทรรศน์(Review article)

ไม่เกิน8

หน้าต่อบทความ

2.4.

บทวิจารณ์หนังสือ(Book review)

ไม่เกิน5

หน้าต่อบทวิจารณ์