ตารางการดำเนินงาน

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

 กระบวนการ


ระยะเวลา
(เดือน)
โดยประมาณ

    1. ผู้เขียนส่งบทความพร้อมทั้งบทคัดย่อเสนอต่อกองบรรณาธิการ เพื่อรับการพิจารณาเบื้องต้น (หากมีข้อแก้ไข ผู้เขียนต้องปรับและแก้ไขบทความตามที่กองบรรณาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะก่อนที่กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา) และผู้เขียนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อขอสมัครลงตีพิมพ์บทความ

2

    2. เมื่อผู้เขียนชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอลงตีพิมพ์แล้ว กองบรรณาธิการจึงจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ

1

    3. กองบรรณาธิการ แจ้งผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมออกแบบตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้เขียน (ขั้นตอนการออกแบบตอบรับการตีพิมพ์จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน หลังจากผู้เขียนส่งบทความที่ปรับและแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วมายังกองบรรณาธิการ)

1

    4. ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ และส่งกลับมาให้กองบรรณาธิการพิจารณา

1

    5. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม กองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนการตีพิมพ์วารสารต่อไป หากยังมีข้อแก้ไขอีก กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียน ให้ดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์

1

*หมายเหตุ